باران

پائیز

خنکی

خش خش برگان

 رنگ زرد و سبز درختان

کجائید شما ؟

کجائید که بس محتاجتانم

روزهای بی خیالی و آرامش 

کجایید؟

بیایید

 بیایید