بچه ها یه خبر خوب :)

 

قبول شدم :)

همون کدی که میخواستم :)

مطالع.ات ف.رهنگی دان.شگاه عل.م و فر.هنگ :)

 چه تو دهنی خوشگلی شد به اون استادای از دماغ فیل افتاده ی دانشگاه ! رفاه :))) هاهااها

 

بیاین بهم تبریک بگین که من الان خیلی خوبم

خدا روووووووو شکر :********************