دلم میخواد یه چیزایی بنویسما اما نمیاد

 نمیدونم چرا

 شاید دارم از اون خوشحالی مضاعف هفته ی پیش در میام