عشق!

کجایی؟

گاهی فکر میکنم اون دختر عاشق سال 86 دیگه هیچی ازش باقی نمونده و هییییچ کس و هیچ کس و باز هم هیچ کس ، نمیتونه عشق رو براش  تداعی کنه

 

من چم شده ؟

تو این 4 -5 سال چی بر  سرم اومده ؟