مثبت فکر میکنم

مثبت فکر میکنم

اونققققدر مثبت فکر میکنم که از مثبت فکر کردن بمیرم  اما تن نمیدم به برگشتن به روزهای قدیم .

امضا 

م.ه.ن