دلم مثه سگ گرفته

بازم همون فکرای همیشگی

چه فایده داره دعا کردن وقتی که نه پارسال 

 نه پیارسال 

نه پس پیارسال

 هییییچ کدوم دعاهام برآورده نشد ؟

 هان ؟