به راستی و همانا که دهان من یکشنبه شب ها و دوشنبه شب ها ( به لحاظ رویارویی با اخرین دقایق ددلاین تحویل مشق ها و تکالیف )  و سه شنبه صبح به لحاظ استرس سوال پرسیدن استاد محترم که مدیر گروهمونم هست ! entirely  سرویس میباشد 

باشد که قبول درگاه الهی افتد!