یه حس  و حال عجیبی دارم.

از یه طرف یه شک و  ازیه طرف دیگه یه حس کشش 

هر دو شم به یه نفر !