میخوام شروع کنم واسه ی مرگ یه فکر جدی کردن

خیلی نزدیکه

خیلی خیلی نزدیکه

باید جدی تر بهش فکر کنم