با خودم عهد کردم که این یه بار رو به هیچچچچچ کس هیچی نگم ! نه به زهرا نه به فرزانه نه به انسی نه به شیدا نه به هیچ کس دیگه 

خدانکنه که یه آهنگ بشنوم ...