میخوام به دست و پای مامانم بیفتم و بهش بگم دوست دارم

میخوام به دست و پای بابام بیفتم و بهش بگم دوست دارم

 

 

خیلی مدیونشونم

چرا ادم نیستم که همیشه این جمله تو ذهنم بلد باشه .

خدایا سایه اشونو به سرم حفظ کن

خدایا بعد تو اونا تنها محافظین زندگیمن

روزها از پی هم میگذرند

من میدونم که هر روز داره از عمر هر کدوممون کم میشه

میدونم که ....

ولی نمیدونم چرا قدر نیمدونم

تروخدا دعا کنید که یه کم آدم شم و بیشتر کنارشون باشم