کاشکی فقط یه بار 

فقط یه بار خد معجزه ی متفاوت بودن همه چیز از اونچه که ما حساب میکنیم رو تو این زمینه خاص  رمنس نشون میداد

بازم من بودم که شکست خوردم