آقا من در یه صورت به باقر جون رای میدم !

اونم اینه که قبل از انتخ.ابات  ، متروی در خونمونو رو راه بندازه.

بابا دهنم سرویس شد به خدا !