تو این یه هفته هی امیدوار شدم و بعد کاخ امیدام فرو ریخت

 امشبم ، همین چند مین پیش "امیدم"   تقریبا یه جورایی نا "امید" شد :(