پنجم دبستان که با معدل 20 قبول شدم
اشتباه کردم ...
باید همون موقع که تو اوج بودم از دنیای درس خدافظی میکردم تا کارم به کنکور ارشد نکشه:)))