من آخرش یه خودکشی سر تضاد های مذهبیم میکنم

کلا هم که الان غیر از تضاد مذهبی ، پر از تصاد های دیگه هم هستم.

لعنت به اون پی ام اس مزخرف نکبت !