داشتم فکر میکردم الان که سیستم فرانسه خوندن من ، شبیه این گربه ها و حیووناس که اول بهار که میشه نیاز به جفت گیری پیدا میکنند و بعد تموم میشه پی کارش. ایشالله ایندفعه دیگه تا ته خط یه نفس برم :دی