امسال هم شب نیمه شعبان گذشت ... 

:)

 عیدتون مبارک :)

پی نوشت: خرس قهوه ای جان دیشب داشتم فکر میکردم کاشکی قبلش بهت گفته بودم که  از چراغونی های تحصیلی که خودت گفته بودی از پنجره اتون پیداست عکس بگیری و بگذاری :)