بچه ها بیاین یه بازی کنیم ؟ انقدر تو خونه چسبیدم و تنهام که دلم بازی میخواد. بیاید بازی کنیم :)