می جنگم

می جنگم

چاره ای نیست.

جلوی همه ی نیاز هام وای میستم

جلوی همه چی

 سعی میکنم