:X

پر از حسای خوبم.

که همش از معنویات این روزا سرچشمه میگیره

خدایا بر من ببخش و بیامرز

چقدر خوبه که امسال هم زنده بودم.

جو گیرم نیستم به هیچ وجه.

حس الانمه که میخوام ثبت شه 

فقط همین 

شب بیست و یک ماه رمضان

/ 1 نظر / 2 بازدید